Prosopopoeia

onlylolgifs:

 pandas don’t want to take their medicine